Názov podujatia: 22. OÁZA International Gastrofestival (ďalej len festival)

Miesto podujatia: Oaza Camp Komoča

Organizátor:

Občianske združenie-OÁZA Komoča
941 21 Komoča 231
Zastúpený: Tiborom Lukácsom,štatutárnym zástupcom
IČO: 37856871 DIČ: 2022167697
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Infolinka:00421 918 749 233

VSTUP

Zakúpením vstupenky ako aj jej predložením pri vstupe vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami organizátora podujatia a s prevádzkovým poriadkom miesta konania podujatia, pokynov organizátora a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u organizátora podujatia. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Termín začatia a konania podujatia nie je záväzný, a môže dôjsť k jeho zmene. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené posunutím termínu konania podujatia, ak k posunutiu dôjde z dôvodov za ktoré nezodpovedá ( napr. z dôvodov meškania umelca, z dôvodov vyššej moci  alebo prírodných katastrof, povodní ,veľmi nepriaznivé počasie atď. ). Zaplatená cena vstupenky alebo štartovného sa nevracia v prípade posunutia termínu. Organizátor sa zaväzuje vrátiť návštevníkovi zaplatenú cenu vstupenky len v prípade, ak dôjde k zrušeniu podujatia a návštevník o vrátenie ceny vstupenky požiada do 15 dní od zverejnenia zrušenia podujatia. V takomto prípade musí návštevník odovzdať organizátorovi vstupenku oproti vráteniu jej ceny. Na vstup do miesta konania podujatia sú návštevníci oprávnení a povinní využívať len určené vchody. Rovnako to platí aj pri opakovanom vstupe. Na miesto konania podujatia je návštevník oprávnený vstúpiť len ak má platnú vstupenku. Pri prvom vstupe na miesto konania podujatia je vstupenka organizátorom doplnená  o označenie návštevníka náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie náramku nenesie organizátor zodpovednosť. Označenie návštevníka  náramkom je majetkom organizátora a to až do skončenia konania podujatia. Pri opakovanom vstupe sa musí každý návštevník  preukázať  náramkom. Pokiaľ účastník nebude mať platnú vstupenku a náramok, alebo tento náramok bude poškodený, bude usporiadateľskou službou vyvedený z  priestorov konania podujatia a je povinný uhradiť organizátorovi náhradu škody v minimálnej výške 50,-€.

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody  spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie zákonných predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Festival sa koná za každého počasia , v prípade nepredvídaných udalostí a prírodných katastrof má organizátor v kompetencií zmeniť miesto a termín festivalu. V takýchto prípadoch sa vstupné nevracia. V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a areál opúšťali únikovými zónami, ktoré sú označené na evakuačnej mape pri vstupe do areálu.

Organizátor nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie  návštevníkov, ktorých zdravotný stav  by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými  efektmi použitými počas podujatia. Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že organizátor nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe, alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach alebo  v prevádzkovom poriadku miesta konania podujatia  alebo  v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov organizátora alebo organizátorom poverenou treťou osobou, sú organizátor alebo osoby poverené organizátorom oprávnené vyviesť takýchto návštevníkov z areálu podujatia, odobrať im náramok a zabrániť ich  ďalšiemu vstupu na podujatie.

VSTUPNÉ

Osoby mladšie ako 12 rokov majú povolený vstup iba s rodičom a s platnou vstupenkou (50% z ceny vstupného).

Náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou, zaplatením vstupného alebo štartovného každý návštevník, tento mu bude pripnutý na zápästie.  Náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe do areálu podujatia a pri vyzvaní v jeho priestoroch. Náramok sa  považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu podujatia. Náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania podujatia. Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa.

Vstupenka a náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin  v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Znehodnotené alebo dodatočne upravované vstupenky  alebo  náramky sú neplatné.

ZÁKAZY

 • zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín
 • zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
 • zákaz vstupu/vnášania sklenených fliaš
 • zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia
 • zákaz vstupu /vnášania piva akéhokoľvek druhu
 • zákaz stanovania na parkoviskách
 • zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby
 • zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia organizátora
 • Zakazuje sa akákoľvek propagácia a reklama akýchkoľvek výrobkov a služieb vo forme plagátov, slnečníkov, altánkov  alebo iných obdobných reklamných predmetov ( propagácia vlastného družstva tým nie je dotknutá)
 • zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo organizátorovi a/alebo iným osobám prítomným na podujatí.

ALKOHOL A DROGY

Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

FOTO A VIDEO

Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, video alebo iných záznamov počas podujatia alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno podujatia a jeho organizátorov.

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI PRIHLÁSENÝCH DO SÚŤAŽE

Osobnými údajmi sú všetky informácie o kontaktnej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko; tel.číslo; korešpondenčná adresa/doručovacia/fakturačná; email; č. OP /. Organizátor spracováva tieto identifikačné a kontaktné údaje na účely úzko súvisiace s organizovaním gastrofestivalu. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v elektronickej forme a aj manuálne asistenčným personálom. Osobné údaje neposúvame tretím osobám.

INFOSTÁNOK

V mieste podujatia nájdete infostánok, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

PARKOVANIE

Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Organizátor nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich odložených.

PRVÁ POMOC

V areáli podujatia bude mať svoje stanovisko služba prvej pomoci . Svoje stanovisko budú mať viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení ich bezodkladne vyhľadajte. Žiadame Vás, aby ste nezneužívali služby  zdravotníkov v neodôvodnených prípadoch.

STRÁŽNA SLUŽBA SBS

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky bezpečnostnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania podujatia organizátorom  poverenou osobou alebo organizátorom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len SBS).  Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny organizátora a organizátorom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku auta a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov. Organizátor alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.

STRATY A NÁLEZY

Odporúčame nenosiť na podujatie cenné predmety, ktoré na podujatí nepotrebujete, predídete tým  problémom. V prípade straty alebo nálezu sa prosím obráťte na personál. Za odcudzené a stratené veci organizátori nezodpovedajú.

ŠTARTOVNÉ

Pokiaľ sa prihlásené družstvo z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť súťaže a to oznámi včas organizátorom /najneskôr do 25.7.2024, registračný poplatok môže byť vrátený iba za poplatok /t. j. 20% z pôvodnej sumy/

CAMPING

Stanovanie a ubytovanie v karavanoch je možné len na vyhradenom mieste v areáli OÁAZCamp. Poplatok za stanovanie a ubytovanie v karavanoch nie je zahrnuté do ceny vstupenky Gastrofestivalu. Areál je vybavený sociálnymi zariadeniami a s pitnou vodou. Stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané, takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom. V prípade požiaru tiež kontaktujte usporiadateľov. Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší smetiak, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Za bezpečnosť vecí v stanovom tábore usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné veci. Do stanového tábora je zákaz vstupu s autom, použite vyznačené parkoviská. Riaďte sa pokynmi organizátorov!

KÚPANIE

Kúpanie vo Váhu je zakázané!!!

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok.


Názov podujatia: 22. OÁZA International Gastrofestival (ďalej len festival)

Miesto podujatia: Oaza Camp Komoča

Organizátor:

Občianske združenie-OÁZA Komoča
941 21 Komoča 231
Zastúpený: Tiborom Lukácsom,štatutárnym zástupcom
IČO: 37856871 DIČ: 2022167697
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Infolinka:00421 918 749 233

VSTUP

Zakúpením vstupenky ako aj jej predložením pri vstupe vyjadruje držiteľ danej vstupenky súhlas s týmito všeobecnými podmienkami organizátora podujatia a s prevádzkovým poriadkom miesta konania podujatia, pokynov organizátora a podmienkami, ktoré s ním súvisia. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u organizátora podujatia. Zároveň sa návštevníci zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať všetky platné právne predpisy SR.

Zaplatené vstupné na podujatie sa nevracia, vstupenka je neprenosná a nevymieňa sa. Termín začatia a konania podujatia nie je záväzný, a môže dôjsť k jeho zmene. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené posunutím termínu konania podujatia, ak k posunutiu dôjde z dôvodov za ktoré nezodpovedá ( napr. z dôvodov meškania umelca, z dôvodov vyššej moci  alebo prírodných katastrof, povodní ,veľmi nepriaznivé počasie atď. ). Zaplatená cena vstupenky alebo štartovného sa nevracia v prípade posunutia termínu. Organizátor sa zaväzuje vrátiť návštevníkovi zaplatenú cenu vstupenky len v prípade, ak dôjde k zrušeniu podujatia a návštevník o vrátenie ceny vstupenky požiada do 15 dní od zverejnenia zrušenia podujatia. V takomto prípade musí návštevník odovzdať organizátorovi vstupenku oproti vráteniu jej ceny. Na vstup do miesta konania podujatia sú návštevníci oprávnení a povinní využívať len určené vchody. Rovnako to platí aj pri opakovanom vstupe. Na miesto konania podujatia je návštevník oprávnený vstúpiť len ak má platnú vstupenku. Pri prvom vstupe na miesto konania podujatia je vstupenka organizátorom doplnená  o označenie návštevníka náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie náramku nenesie organizátor zodpovednosť. Označenie návštevníka  náramkom je majetkom organizátora a to až do skončenia konania podujatia. Pri opakovanom vstupe sa musí každý návštevník  preukázať  náramkom. Pokiaľ účastník nebude mať platnú vstupenku a náramok, alebo tento náramok bude poškodený, bude usporiadateľskou službou vyvedený z  priestorov konania podujatia a je povinný uhradiť organizátorovi náhradu škody v minimálnej výške 50,-€.

Návštevníci zakúpením vstupenky súhlasia, že organizátor nezodpovedá za škody spôsobené na majetku a zdraví návštevníkov, nezodpovedá taktiež za škody  spôsobené neodvrátiteľnými udalosťami. Neodvrátiteľnými udalosťami sa rozumie najmä vyššia moc, zásahy štátu alebo iných príslušných autorít, počasie, poruchy spojových služieb, technické závady realizácie, nedostatok elektrickej energie, dodržiavanie zákonných predpisov alebo licenčných podmienok zo strany tretích osôb, vrátane dodržiavania zákonných povinností, akými je poskytovanie informácií verejnosti. Festival sa koná za každého počasia , v prípade nepredvídaných udalostí a prírodných katastrof má organizátor v kompetencií zmeniť miesto a termín festivalu. V takýchto prípadoch sa vstupné nevracia. V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a areál opúšťali únikovými zónami, ktoré sú označené na evakuačnej mape pri vstupe do areálu.

Organizátor nie je zodpovedný za prípadné ohrozenie  návštevníkov, ktorých zdravotný stav  by mohol byť negatívne ovplyvnený svetelnými a zvukovými  efektmi použitými počas podujatia. Návštevníci zakúpením vstupenky berú na vedomie, že organizátor nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo krádež akéhokoľvek majetku návštevníkov napr. stany, predmety v nich odložené, predmety, ktoré majú pri sebe, alebo na sebe. Návštevníci berú na vedomie, že v prípade porušenia akéhokoľvek zákazu uvedeného v týchto podmienkach alebo  v prevádzkovom poriadku miesta konania podujatia  alebo  v prípade nedodržania akýchkoľvek pokynov organizátora alebo organizátorom poverenou treťou osobou, sú organizátor alebo osoby poverené organizátorom oprávnené vyviesť takýchto návštevníkov z areálu podujatia, odobrať im náramok a zabrániť ich  ďalšiemu vstupu na podujatie.

VSTUPNÉ

Osoby mladšie ako 12 rokov majú povolený vstup iba s rodičom a s platnou vstupenkou (50% z ceny vstupného).

Náramok obdrží po preukázaní sa platnou vstupenkou, zaplatením vstupného alebo štartovného každý návštevník, tento mu bude pripnutý na zápästie.  Náramkom je potrebné sa preukázať pri vstupe do areálu podujatia a pri vyzvaní v jeho priestoroch. Náramok sa  považuje za ceninu, pri strate alebo poškodení sa stáva neplatným a opätovný vstup bez neho nie je možný. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu podujatia. Náramok je nutné mať na zápästí po celú dobu trvania podujatia. Vstupenka a rozsah práv s ňou spojených vychádza zo zverejneného cenníka usporiadateľa.

Vstupenka a náramok sú ceniny, ktorých falšovanie sa považuje za trestný čin  v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Znehodnotené alebo dodatočne upravované vstupenky  alebo  náramky sú neplatné.

ZÁKAZY

 • zákaz vstupu / vnášania pyrotechnických predmetov, výbušnín a horľavín
 • zákaz vstupu / vnášania omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
 • zákaz vstupu/vnášania sklenených fliaš
 • zákaz vstupu / vnášania zbraní akéhokoľvek druhu, predmetov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie iných účastníkov podujatia
 • zákaz vstupu /vnášania piva akéhokoľvek druhu
 • zákaz stanovania na parkoviskách
 • zákaz vstupu na pódium, zákaz skákania z pódia, zákaz vstupu na miesta, na ktoré je vstup povolený len pre určené osoby
 • zákaz predaja akéhokoľvek tovaru bez písomného súhlasu alebo povolenia organizátora
 • Zakazuje sa akákoľvek propagácia a reklama akýchkoľvek výrobkov a služieb vo forme plagátov, slnečníkov, altánkov  alebo iných obdobných reklamných predmetov ( propagácia vlastného družstva tým nie je dotknutá)
 • zákaz akéhokoľvek iného konania/nekonania, ktoré by mohlo spôsobiť akúkoľvek škodu alebo ujmu iným návštevníkom a/alebo organizátorovi a/alebo iným osobám prítomným na podujatí.

ALKOHOL A DROGY

Osoby mladšie ako 18 rokov majú prísny zákaz požívať akékoľvek alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

FOTO A VIDEO

Každý návštevník súhlasí, aby fotografie alebo iný záznam jeho osoby z podujatia boli použité v akejkoľvek technickej úprave pre propagovanie festivalu v budúcnosti. V prípade zhotovenia fotografických, filmových, video alebo iných záznamov počas podujatia alebo v súvislosti s ním, dáva návštevník výslovný súhlas na ich použitie bez finančnej náhrady. Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú nezverejňovať a neposkytovať akékoľvek nepravdivé informácie, ktoré by mohli byť spôsobilé poškodiť dobré meno podujatia a jeho organizátorov.

NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI PRIHLÁSENÝCH DO SÚŤAŽE

Osobnými údajmi sú všetky informácie o kontaktnej osobe, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko; tel.číslo; korešpondenčná adresa/doručovacia/fakturačná; email; č. OP /. Organizátor spracováva tieto identifikačné a kontaktné údaje na účely úzko súvisiace s organizovaním gastrofestivalu. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané v elektronickej forme a aj manuálne asistenčným personálom. Osobné údaje neposúvame tretím osobám.

INFOSTÁNOK

V mieste podujatia nájdete infostánok, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

PARKOVANIE

Parkovanie áut je povolené len na vyhradených miestach. Organizátor nezodpovedá za prípadnú krádež alebo poškodenie automobilov a predmetov v nich odložených.

PRVÁ POMOC

V areáli podujatia bude mať svoje stanovisko služba prvej pomoci . Svoje stanovisko budú mať viditeľne označené. V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií, úrazov a ochorení ich bezodkladne vyhľadajte. Žiadame Vás, aby ste nezneužívali služby  zdravotníkov v neodôvodnených prípadoch.

STRÁŽNA SLUŽBA SBS

Návštevníci súhlasia s vykonaním osobnej prehliadky bezpečnostnou službou pri vstupe do areálu a kedykoľvek v areáli počas trvania podujatia organizátorom  poverenou osobou alebo organizátorom poverenou súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len SBS).  Návštevníci sa zakúpením vstupenky zaväzujú dodržiavať pokyny organizátora a organizátorom poverenej osoby a SBS a strpieť osobnú prehliadku auta a všetky úkony potrebné na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku návštevníkov. Organizátor alebo ním poverená osoba si vyhradzujú právo vykázať z areálu osobu nevhodne sa správajúcu alebo nevhodne sa správajúcu k ostatným návštevníkom a odobrať náramok, a to bez nároku na vrátenie vstupného resp. bez nároku na vrátenie ceny vstupenky.

STRATY A NÁLEZY

Odporúčame nenosiť na podujatie cenné predmety, ktoré na podujatí nepotrebujete, predídete tým  problémom. V prípade straty alebo nálezu sa prosím obráťte na personál. Za odcudzené a stratené veci organizátori nezodpovedajú.

ŠTARTOVNÉ

Pokiaľ sa prihlásené družstvo z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť súťaže a to oznámi včas organizátorom /najneskôr do 25.7.2024, registračný poplatok môže byť vrátený iba za poplatok /t. j. 20% z pôvodnej sumy/

CAMPING

Stanovanie a ubytovanie v karavanoch je možné len na vyhradenom mieste v areáli OÁAZCamp. Poplatok za stanovanie a ubytovanie v karavanoch nie je zahrnuté do ceny vstupenky Gastrofestivalu. Areál je vybavený sociálnymi zariadeniami a s pitnou vodou. Stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané, takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom. V prípade požiaru tiež kontaktujte usporiadateľov. Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší smetiak, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Za bezpečnosť vecí v stanovom tábore usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné veci. Do stanového tábora je zákaz vstupu s autom, použite vyznačené parkoviská. Riaďte sa pokynmi organizátorov!

KÚPANIE

Kúpanie vo Váhu je zakázané!!!

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok.